Upisi


ODLUKA O LISTI PRVENSTVA ZA UPIS DJECE U DV KAŠTELA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2017/2018.

Na temelju članka 1.a, članka 35. stavak 1. podstavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine , br: 10/97,107/07i 94/13), članka 43. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u dječje vrtiće i jaslice, te o pravima i obvezama roditelja ili skrbnika djece (Klasa: 601-01/16/01/02, Ur. broj: 2134/01-10/16/1-2) od 25.04.2016; Odluke Povjerenstva, a za upis od 06. lipnja 2017. donosi se
ODLUKA O LISTI PRVENSTVA ZA UPIS DJECE U DV KAŠTELA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2017/2018.

ODLUKA O LISTI PRVENSTVA ZA UPIS DJECE U DV KAŠTELA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2017/2018.

Plan upisa djece u programe vrtića i jaslica DV„KAŠTELA“ za pedagošku godinu 2017./2018.

Na temelju čl. 15. Pravilnika o upisu i mjerilima djece u dječje vrtiće i jaslice, te o pravima i obvezama roditelja ili skrbnika djece KLASA:601-01/16/01/02 UR. BROJ: 2134/01-10/16/1-2 od 7.4.2016. ,“, uz suglasnost gradonačelnika grada Kaštela : Klasa: 601-01/17-01/0001, Urbroj: 2134/01-1/1-17-3 od 23. 3. 2017.
Dječji vrtić „Kaštela“ ističe na svojim objektima i na svojoj web stranici : www/dv-kastela.hr

Plan upisa djece u programe vrtića i jaslica DV„KAŠTELA“ za pedagošku godinu 2017./2018.

Zaključak

Na temelju članka 58. Statuta Grada Kaštela (“Službeni glasnik Grada Kaštela” broj 9/09, 8/11, 6/13, 8/13-ispr. i 10/14) Gradonačelnik Grada Kaštela donosi

Zaključak

Odluka o provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslica DV Kaštela za pedagošku godinu 2017./2018.

Na temelju članka1.a, čl. 35 stavak 1 podstavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), članka 43. Stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), Pravilnika o upisu i mjerilima djece u dječje vrtiće i jaslice, te o pravima i obvezama roditelja ili skrbnika djece KLASA: 601-01/16/01/02 UR. BROJ: 2134/01-10/16/1-2 od 7.4. 2016., članka 56. Statuta Dječjeg vrtića Kaštela, uz suglasnost gradonačelnika grada Kaštela, Klasa: 601-01/17-01/0001, Ur. broj: 2134/01-1/1-17-3 od 23.03. 2017. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kaštela donosi:

Odluka o provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslica DV Kaštela za pedagošku godinu 2017./2018.

Odluka broj 8/32

Na temelju čl.15 a, točka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 94/13), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe i čl. 56. Statuta DV Kaštela, Upravno vijeće DV Kaštela na 32. sjednici održanoj 0.04. 2017. donijelo je

Odluka broj 8/32

Pravilnik o upisu i mjerilima upisa djece u dječje vrtiće i jaslice, te o pravima i obvezama roditelja ili skrbnika djece

Na temelju članka 35. stavka 1. alineje 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13), Odluke o mjerilima za utvrđivanje visine, načina i uvjeta plaćanja učešća roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica („Službeni glasnik Grada Kaštela“ broj 6/06, 15/11 i 13/13) te članka 84. stavka 2. točke 4. Statuta Dječjeg vrtića „Kaštela“, Upute Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o načinu upisa djece u programe dječjeg vrtića od 3.9. 2015. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kaštela na sjednici održanoj 7. 4. 2016. . godine, donosi

Pravilnik o upisu i mjerilima upisa djece u dječje vrtiće i jaslice, te o pravima i obvezama roditelja ili skrbnika djece