Propisi iz djelatnosti predškolskog odgoja


Godišnji plan i program rada dječjeg vrtića „Kaštela“ za pedagošku godinu 2017./2018.

Na temelju čl. 21. stavak. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07 i 94/13) , te odredbi članka 55. stavak 1. točka 1. alineja 3. i čl. 70. Statuta DV „Kaštela“od 14. 4. 2014. uz prethodnu suglasnost Odgojiteljskog vijeća od 26.09.2017. na 37. sjednici UV od 28.9.2017. godine donosi se:

Godišnji plan i program rada dječjeg vrtića „Kaštela“ za pedagošku godinu 2017./2018.

Izviješće o radu DV Kaštela za 2016./2017. godinu

Na temelju odredbe čl. 55. stavak 1. točka 5. Statuta DV “Kaštela” od 14.04.2014. godine Upravno vijeće DV “Kaštela” na 36. sjednici održanoj 15.09.2017. godine donosi:

Izviješće o radu DV Kaštela za 2016./2017. godinu

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima

Na temelju članka 7. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (N.N. 139/10) i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti (N.N. 78/11), Procedure o postupanju proračunskih korisnika u radu lokalne riznice Grada Kaštela (Klasa: 400-01/15-01/0006; Ur. broj: 2134/01-1/1-15-1 od 22. 2. 2015.) tečlanka 56. Sttuta DV Kaštela od 14. 04. 2014. godine ravnateljica DV “Kaštela” Ivanka Vučica 09.05. 2016. donosi

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima

Pravilnik o bagatelnoj nabavi

Na temelju članka 18. Stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/11; 83/13 i 143/13) i članka 56. Statuta DV Kaštela od 14. 04. 2014. godine ravnateljica DV “Kaštela” Ivanka Vučica 22.05. 2016. donosi

Pravilnik o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti

Propisi iz djelatnosti predškolskog odgoja

Ustavni sud Republike Hrvatske obustavio je 12. siječnja 2015. primjenu Obiteljskoga zakona koji je Sabor bio donio 6. lipnja 2014. – Narodne novine br.: 75/2014, 83/2014 – i odredio da se do daljnjega primjenjuje Obiteljski zakon iz 2003. godine.

Propisi iz djelatnosti predškolskog odgoja