Programi

Osnovna uloga i cilj predškolskog odgoja jest da pridonosi cjelovitom razvoju osobnosti djeteta, kvaliteti njegovog života, koju ostvarujemo osiguravanjem uvjeta za zadovoljavanje dječjih potreba i oživotvorenje dječjih prava u vrtiću.

Redoviti programi

Redoviti programi njege, odgoja, obrazovanje, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi o djeci predškolske dobi ( od navršene 2 godine života do polaska u osnovnu školu)

Posebni programi

Pod posebne programe spadaju programi katoličkog vjerskog odgoja, program zimovanja na Sljemenu razdolju za djecu predškolske dobi i program ranog učenja engleskog jezika.

Programi javnih potreba

Pored redovitih programa u vrtiću će se provoditi i programi odgoja i naobrazbe definirani čl. 50. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju…

Kraći programi

Predmetni programi realiziraju se u suradnji sa vanjskim udrugama i organizacijama koje imaju suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za provođenje predmetnih programa.

Redoviti programi

Dječji vrtić “Kaštela” organizira odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi na području Grada Kaštela kroz redovite programe odgoja i obrazovanja, a u skladu sa Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe, Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju i, te ostalim pozitivnim zakonskim propisima. U ustanovi se provode redoviti programi i to: jaslički programi (od navršene 2. godine života), 10 satni jutarnji program, 6 satni jutarnji program, 6 satni poslijepodnevni program.

Programi javnih potreba

Pored redovitih programa u vrtiću će se provoditi i programi odgoja i naobrazbe definirani čl. 50. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i (N.N. 10/97 i 107/07 i 94/13) ). Ovi programi imaju obilježje JAVNIH POTREBA koje su u interesu Republike Hrvatske. Njihovo financiranje zavisi od strukture aktualnog državnog proračuna, odnosno u pravilu se djelomično financira iz Proračuna, a djelomično sredstvima lokalne samouprave. Ti programi su: program predškole, program za darovitu djecu i programi za djecu s teškoćama u razvoju – program se realizira kroz integraciju djece u redovne programe.

Program predškole usklađen je sa važećim zakonskim i stručno-koncepcijskim dokumentima u području predškolskog odgoj, naročito s «Programskim usmjerenjem odgoja i obrazovanja djece « i «Prijedlogom koncepcije razvoja predškolskog odgoja».
U programu je predviđena realizacija programa u poslijepodnevnim satima, u trajanju od 500 sati, od listopada do lipnja. Broj skupina odredit će se sukladno broju prijavljene djece.
Nositelji programa su odgojiteljice predškolske djece sa položenim stručnim ispitom u suradnji sa pedagogom, višom medicinskom sestrom, psihologom, defektologom i logopedom. Organizacijsko-materijalni uvjeti usklađeni su sa potrebama djece. Potreban broj odgojitelja osigurat će se zapošljavanjem na određeno vrijeme, a pomoćno osoblje preraspodjelom postojećeg kadra unutar objekta.
Suglasnost MINISTARSTVA ZNANOSTI , OBRAZOVANJA I ŠPORTA, Uprava za predškolski odgoj i osnovno obrazovanje, Odjel za predškolski odgoj dobiven je 20. 10. 2007., Klasa: 601-02/07-03/00289, Ur. Broj: 533-10-07-0004
pozitivno mišljenje AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, Podružnica Split na program izdano je 28. rujna 2007. Klasa: 601-02-01/0196, Ur. broj: 561-08/21-07/1

Zadaće programa obogaćenog rada sa potencijalno darovitom djecom predškolske dobi su: rana identifikacije potencijalno darovite djece, edukacija roditelja na provedbi dodatnih aktivnosti, suradnja sa vanjskim institucijama, kontinuirano praćenje potencijalno darovite djece, evaluacija i praćenje provedbe programa.
Program će se provoditi kroz: prošireni i produbljeni osnovni programi, dodatni rad u malim skupinama, posebno prilagođeni programi.
Suglasnost MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA na obogaćeni program rada sa potencijalno darovitom djecom dobiven je 27. listopada 2006., Klasa: 601-02/06-03/00285, Ur. Broj: 533-10-06-0004.

Program se realizira kroz integraciju djece u redovne programe.

Posebni programi

Pod posebne programe spadaju: program katoličkog vjerskog odgoja, program zimovanja u za djecu predškolske dobi i program ranog učenja engleskog jezika.

Program katoličkog vjerskog odgoja organiziran je u Dječjem vrtiću «Žižula» Kaštel Stari i u Dječjem vrtiću „Trešnjica“ u Kaštel Lukšiću.
Organiziran je u poslijepodnevnim šestosatnim odgojnim skupinama, a provode ga odgojiteljice sa stručnim ispitom koje su stekle dodatnu izobrazbu na teološko-bogoslovnom fakultetu i koje su dobile crkveno poslanje (Kanonski mandat) za provedbu katoličkog vjerskog odgoja u javnim predškolskim ustanovama. – Ivana Batina, Tajana Šoša

Zimovanje djece predškolske dobi je oblik organiziranog višednevnog boravka u prirodi kojem je osnovni cilj da se djeca odmore aktivnim odmorom i u povoljnim klimatskim uvjetima.
Program zimovanja će biti organiziran kao 6-dnevni danonoćni program izvan mjesta boravka u Begovu Razdolju, hotel „Jastreb“.

Rano učenje engleskog jezika kroz cjelodnevni boravak u vrtiću (10-satni). U objektu DV „Maslina“. Osigurani su kadrovski uvjeti- odgojiteljice sa položenim određenim stupnjem znanja engleskog jezika Valerija Ujević i Marina Zokić.

Kraći programi

Predmetni programi realiziraju se u suradnji sa vanjskim udrugama i organizacijama koje imaju suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za provođenje predmetnih programa.

kraći program ranog učenja engleskog jezika s djecom predškolske dobi – Društvo za rano učenje stranih jezika – EKLATA u Splitu

kraći športski program rada s djecom predškolske dobi pri Udruzi za sport i rekreaciju djece i mladeži CICIBAN u Splitu