Općenito

Dječji vrtić „Kaštela“  započeo je sa radom kao predškolska organizacija  temeljem Rješenja o osnivanju  DV „Kaštela“ Klasa: 021-05/91-02/04; Ur.broj: 2134-01-01-91-23 donijetog od Općine Kaštela dana 27. lipnja 1991. godine.

Dječji vrtić Kaštela“ sa sjedištem u Kaštel Starom, Ulica Birnja 13  upisan je u sudski registar Trgovačkog  suda u Splitu , s matičnim brojem subjekta upisa : 060171975 prema slijedećim podacima:

  • Djelatnost – predškolsko obrazovanje 8510
  • Osnivač – Grad Kaštela
  • Odgovorna osoba – Ivanka Vučica , ravnateljica
  • Pravno ustrojbeni oblik – ustanova
  • MBS: 3757986
  • OIB: 95779206788