Pored redovitih programa u vrtiću će se provoditi i programi odgoja i naobrazbe definirani čl. 50. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i (N.N. 10/97 i 107/07 i 94/13) ). Ovi programi imaju obilježje JAVNIH POTREBA koje su u interesu Republike Hrvatske.

Njihovo financiranje zavisi od strukture aktualnog državnog proračuna, odnosno u pravilu se djelomično financira iz Proračuna, a djelomično sredstvima lokalne samouprave.

Ti programi su:

  • program predškole
  • program za darovitu djecu
  • programi za djecu s teškoćama u razvoju – program se realizira kroz integraciju djece u redovne programe.

 

Program predškole

Program predškole usklađen je sa važećim zakonskim i stručno-koncepcijskim dokumentima u području predškolskog odgoj, naročito s «Programskim usmjerenjem odgoja i obrazovanja djece « i «Prijedlogom koncepcije razvoja predškolskog odgoja».

U programu je predviđena realizacija programa u poslijepodnevnim satima, u trajanju od 500 sati, od listopada do lipnja. Broj skupina odredit će se sukladno broju prijavljene djece.

Nositelji programa su odgojiteljice predškolske djece sa položenim stručnim ispitom u suradnji sa pedagogom, višom medicinskom sestrom, psihologom, defektologom i logopedom. Organizacijsko-materijalni uvjeti usklađeni su sa potrebama djece. Potreban broj odgojitelja osigurat će se zapošljavanjem na određeno vrijeme, a pomoćno osoblje preraspodjelom postojećeg kadra unutar objekta.

Suglasnost MINISTARSTVA ZNANOSTI , OBRAZOVANJA I ŠPORTA, Uprava za predškolski odgoj i osnovno obrazovanje, Odjel za predškolski odgoj dobiven je 20. 10. 2007., Klasa: 601-02/07-03/00289, Ur. Broj: 533-10-07-0004 pozitivno mišljenje AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, Podružnica Split na program izdano je 28. rujna 2007. Klasa: 601-02-01/0196, Ur. broj: 561-08/21-07/1.

 

Program za darovitu djecu

Zadaće programa obogaćenog rada sa potencijalno darovitom djecom predškolske dobi su: rana identifikacije potencijalno darovite djece, edukacija roditelja na provedbi dodatnih aktivnosti, suradnja sa vanjskim institucijama, kontinuirano praćenje potencijalno darovite djece, evaluacija i praćenje provedbe programa.

Program će se provoditi kroz: prošireni i produbljeni osnovni programi, dodatni rad u malim skupinama, posebno prilagođeni programi.

Suglasnost MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA na obogaćeni program rada sa potencijalno darovitom djecom dobiven je 27. listopada 2006., Klasa: 601-02/06-03/00285, Ur. Broj: 533-10-06-0004.

 

Programi za djecu s teškoćama u razvoju

Program se realizira kroz integraciju djece u redovne programe.

NAŠI VRTIĆI