Rad s potencijalno darovitom djecom

Predškolska ustanova za darovitu djecu može organizirati:

a) Prošireni redoviti program
b) Poseban program za darovite tzv. Igraonicu
c) Individualni rad/mentorstvo

U protekloj pedagoškoj godini identificirali smo 41 intelektualno darovite djece i njih 10 uključili u rad Igraonice za potencijalno darovitu djecu od studenog do lipnja.

Ovakav rad s djecom u igraonici ima svoje dobre i loše strane. Dobre su što dijete dobiva mogućnost druženja sa sebi sličnima i još jedan način da zadovolji neke svoje specifične potrebe, a loše su etiketiranje i izdvajanje djeteta, čime se sva ostala djeca mogu osjećati manje vrijedna i važna.

Problem predstavlja i činjenica da se u igraonicu može uključiti najviše desetak (čak samo do 8!) djece, pa sva ostala djeca koja su identificirana kao potencijalno darovita u vrtiću ostaju izvan programa. Osim toga, ovakav rad iziskuje i znatna materijalna sredstva.

Rješenje je rad s darovitom djecom integriranom u odgojne skupine za što naš vrtić ima program rada verificiran još 2006. godine. NTC sustav učenja Ranka Rajovića i MENSE  vrlo je koristan i praktičan način uključivanja sve djece u vrtiću u proces identifikacije i rada na razvoju potencijalne darovitosti.

I ove pedagoške godine nastavljamo poticanje razvoja darovite djece polazeći od pretpostavke da svakom djetetu predškolskog uzrasta treba pristupiti kao potencijalno darovitom i osigurati mu odgoj i obrazovanje koje će optimalno poticati razvoj njegovih mogućnosti. Nastavit ćemo identifikaciju potencijalno darovite djece, te njihovo uključivanje u Igraonicu, ali i rad s darovitom djecom integriranom u odgojne skupine.

a) Edukacija odgajatelja i primjena NTC sustava učenja

Ljudski mozak se razvija vrlo brzo, tako da je do sedme godine formirano preko 70 % neuralnih veza (sinapsi). Kako je suvremena znanost je otkrila da od broja sinapsi ovisi i razvoj intelektualnih sposobnosti, to je dovoljan razlog da se sa primjenom specijaliziranih programa za djecu počne što ranije.

NTC sustavom učenja potiču se i razvijaju intelektualne sposobnosti svakog djeteta, a posebna je prednost što se kroz ovakav pristup rano potiču i otkrivaju darovita djeca, te se pravilno usmjerava njihov razvoj. Kroz igru se mogu stimulirati mnoge veze među neuronima (rast sinapsi) te tako povećati sposobnosti za učenje i indirektno poticati razvoj svakog pojedinca. To znači da bi se dijete moglo stimulirati da pokaže neki oblik darovitosti, a daroviti se mogu poticati da budu još sposobniji i svestraniji. Edukacija odgajatelja koji prepoznaju darovitost i u mogućnosti su pravilno usmjeravati razvoj djeteta je vrlo važna, a primjenom NTC programa roditelji, odgajatelji i svi drugi u tom procesu mogu puno učiniti za razvoj bioloških potencijala djeteta.
Primjenom „MENSA – NTC sustava učenja“:
– Podiže se razina intelektualnih sposobnosti sve djece koja sudjeluju u programu
– Sprječava se poremećaj koncentracije i pažnje tijekom pohađanja škole
– Razvija se koordinacija pokreta i motorika
– Razvija se brzina razmišljanja i zaključivanja (funkcionalno znanje)
– Sva djeca imaju koristi od programa, posebno darovita
– Povećava se broj neuronskih veza, što uz specifične vježbe povećava kapacitet mozga za obradu informacija

Važno je da odgajatelji u svakodnevni rad unose elemente koji dokazano potiču mentalni razvoj djece kao i specifične vježbe koje razvijaju koordinaciju pokreta i motoriku i na taj način sprječavaju poremećaj koncentracije i pažnje u kasnijem razdoblju života. Isto tako je važno razvijati brzinu razmišljanja i zaključivanja (funkcionalno znanje) kroz koju će se pratiti darovitost djece.

NTC sustav učenja primijenit će u svojim skupinama odgajatelji koji završe MENSINU edukaciju u 3 etape:
1. Dodatna stimulacija razvoja sinapsi
a)Kineziološke aktivnosti, akomodacija oka, rotacija, ravnoteža
b) Grafomotoričke vježbe
2. Stimulacija razvoja asocijativnog razmišljanja
3. Stimulacija razvoja funkcionalnog razmišljanja

Iako nisu dio redovnog plana i programa rada u predškolskim ustanovama, ove vježbe se uklapaju u sve segmente rada.

b) Rad s darovitom djecom kroz igraonicu

Ovaj oblik rada nastavit ćemo i u ovoj pedagoškoj godini realizirajući zadatke kako slijedi:

Zadaci Realizatori Vrijeme realizacije
Prikupljanje podataka o novoupisanoj potencijalno darovitoj djeci psiholog, odgajatelji rujan
Objedinjavanje prikupljenih podataka od ove i protekle pedagoške godine Stručni tim za darovitu djecu,psiholog listopad
Dorada programa rada igraonice za darovitu djecu pedagog, psiholog listopad
Identifikacija sve uočene djece, dijagnostika psiholog rujan, listopad, studeni
Prikupljanje informacija o potencijalno darovitoj djeci putem Upitnika za odgajatelje psiholog, odgajatelji listopad
Prijedlog odgovarajućeg oblika podrške darovitom djetetu i suglasnost roditelja stručni tim za darovitu djecu listopad
Izrada plana i programa Igraonice za potencijalno darovitu djecu za 2018/19. godinu psiholog i voditelji igraonice listopad, studeni
Uključivanje roditelja u proces identifikacije i podrške darovitom djetetu: individualni razgovori s roditeljima i Upitnici za roditelje Stručni tim za darovitu djecu studeni
Informiranje odgajatelja o identificiranoj djeci sa svrhom osiguravanja odgovarajuće odgojne i o obrazovne podrške Stručni tim za darovitu djecu, psiholog studeni, prosinac
Realizacija Igraonice za potencijalno darovitu djecu, svakog utorka Stručni tim za darovitu djecu Od studenog 2018. do lipnja 2019.
Edukacija odgajatelja za NTC sustav učenja Stručna služba i odgajatelji, MENSA studeni
Evaluacija cjelokupnog rada Stručni tim za darovitu djecu lipanj
Suradnja s roditeljima, MENSOM, Centrom Bistrić i DV Cvit Mediterana, Udrugom za robotiku “Futura” Stručni tim za darovitu djecu tijekom godine
Praćenje i vođenje dokumentacije o darovitoj djeci psiholog tijekom godine
Izlet djeca koja pohađaju igraonicu i odgojitelji travanj

c) Individualni rad/mentorstvo
Psiholog će raditi s identificiranom potencijalno darovitom djecom  koja neće moći biti uključena u igraonicu zbog ograničenog broja. To uključuje praćenje razvoja djeteta i individualni rad s djetetom prema prilagođenom programu tijekom cijele pedagoške godine.

NAŠI VRTIĆI